Categories

3 trang

Design Pattern

Trong kỹ thuật lập trình, một Design Pattern là một giải pháp nhằm giải quyết một vấn đề chung, thường xảy ra trong quá trình lập trình.